Distances līgums

WebStatistika.lv statistikas sistēmas abonēšanas
Distances līgums

Web Dienests SIA, vienotais reģistrācijas numurs LV44103057057, reģistrācijas datums LR Komercreģistrā 26.10.2009., juridiskā adrese "Laumas", Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV-4050, Latvija, turpmāk tekstā Izpildītājs, tās valdes locekļa Andra Krogzema personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs no vienas puses
un
WebStatistika.lv sistēmas lietotājs, kurš ir aizpildījis un nosūtījis tiešsaistes Reģistrācijas formu WebStatistika.lv administrācijai, turpmāk tekstā Pasūtītājs, vienojas par sekojošo:

1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam WebStatistika.lv sistēmas bezmaksas vai/un maksas lietošanu interneta vidē, turpmāk tekstā Pakalpojumi.

2. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS:

 • Izpildītājs apņemas ierīkot Pakalpojumus 3 darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas, ja Pasūtītājs ir izpildījis savas saistības.
 • Izpildītājs apņemas elektroniski nosūtīt pieejas informāciju Pakalpojumiem (paroles, lietotājvārdus) Pakalpojuma pieteikuma formā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai uz pieteikuma formā norādīto e-pasta adresi.
 • Izpildītājs garantē nepārtrauktu pieeju pasūtītajiem Pakalpojumiem 7x24 stundu režīmā Interneta tīklā adresē www.webstatistika.lv, izņemot gadījumus, kas ir ārpus Izpildītāja ietekmes un kontroles, tai skaitā Interneta zudumi trešo personu vainas dēļ, kurus Izpildītājs nav varējis novērst.
 • Izpildītājs nodrošina datu dublēšanu vismaz reizi nedēļā. Servera diska bojājuma gadījumā Izpildītājs garantē, ka dati tiks atjaunoti un nebūs vecāki par nedēļu pirms bojājuma iestāšanās.
 • Izpildītājs novērš Pakalpojuma pārtraukumu, ja tas noticis Izpildītāja pārziņā esošajā tīklā vai aparatūrā.
 • Savu iespēju robežās Izpildītājs nodrošina datubāzu un programmatūras aizsardzību pret nelegālu kopēšanu.
 • Izpildītājs garantē sistēmā uzkrāto datu konfidencialitāti.
 • Izpildītājam ir tiesības nesniegt Pakalpojumu vai pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, ja Pasūtītājs kavē maksājumus.

3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS:

 • Pēc Reģistrācijas apstiprinājuma saņemšanas uz e-pastu, Pasūtītājam ir jāievieto Webstatistikas kods savā Web lapā, lai sistēma varētu sākt darboties.
 • Pasūtītājam ir tiesības izmantot visus Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus un papildus rīkus saskaņā ar WebStatistikas pakalpojumu tarifu plānu.
 • Pasūtītājam ir pienākums laicīgi apmaksāt Izpildītāja piestādītos rēķinus par Pakalpojumiem.

4. MAKSA UN MAKSĀJUMU KĀRTĪBA. SODA NAUDA

 • Pakalpojumu cenu un summu nosaka WebStatistika.lv spēkā esošie tarifi rēķina izrakstīšanas brīdī.
 • Līdz katra mēneša 10. datumam Izpildītājs sagatavo rēķinu par tekošo mēnesi un nosūta Pasūtītājam uz e-pastu, kas tika norādīts reģistrācijas formā, vai/un citu e-pastu, ko pieprasījis Pasūtītājs.
 • Par pakalpojumu Pasūtītājs norēķinās piecu kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja piestādītā rēķinu.
 • Izpildītājs informē Pasūtītāju par tarifu izmaiņām 30 dienas pirms to stāšanās spēkā, nosūtot Pasūtītājam uz norādīto e-pasta adresi attiecīgu paziņojumu.
 • Visi rēķini ir sagatavoti elektroniski, derīgi bez paraksta un zīmoga. Puses apstiprina, ka akceptēs elektroniski sagatavotus rēķinus, kas nosūtīti Pasūtītājam uz viņa norādīto e-pastu. Rēķini pa pastu netiek sūtīti.
 • Pasūtītājs veic maksājumu ar pārskaitījumu, pamatojoties uz rēķinu, un rēķinā norādītajā termiņā.
 • Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.5% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
 • Gadījumā, ja Izpildītāja vai tā sadarbības partneru vainas dēļ tiek pārtraukta Pakalpojuma sniegšana uz vairāk kā piecpadsmit (15) stundām, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,5% apmērā no mēneša maksas par katrām pilnām 24 stundām.
 • Parāda saistības esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek segts tikai pēc līgumsoda un iepriekšējo neveikto maksājumu segšanas.
 • Atteikšanās no pakalpojuma neatbrīvo no rēķinu un/vai līgumsoda apmaksas.

5. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN TERMIŅŠ

 • Līgums stājas spēkā, kad Pasūtītājs aizpildījis un nosūtījis Reģistrācijas formu tiešsaistē.
 • Gadījumā, kad Pasūtītājs ir saņēmis paziņojumu par tarifa izmaiņām un nevēlas turpināt Pakalpojuma saņemšanu, tas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās var vienpusēji izbeigt Līguma darbību, vismaz piecas (5) darba dienas iepriekš elektroniski paziņojot Izpildītājam.
 • Pasūtītājs jebkurā laikā var vienpusēji atteikties no Pakalpojuma pirms apmaksātā perioda beigām, nesaņemot atpakaļ samaksāto summu, bet turpinot izmantot pakalpojumu līdz apmaksātā perioda beigām.
 • Izpildītājs jebkurā laikā var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma sniegšanu pirms apmaksātā perioda beigām, neatmaksājot samaksāto summu, ja Pasūtītājs neievēro šī līguma noteikumus.

6. NEPĀRVARAMA VARA

 • Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Līdzējs nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Līdzējs nav vainojams. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē vai interneta zudumi.

7. CITI NOTEIKUMI

 • Jautājumos, kuri nav apskatīti Līgumā, Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvajiem aktiem.
 • Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 • Līdzēja rekvizītu (adrese, nosaukums, juridiskais statuss, paziņojumu nosūtīšanas adrese u.tml. dati, kā arī dati, kuri nepieciešami Līguma saistību izpildes nodrošināšanai) maiņas gadījumā viņš nekavējoties rakstveidā par to informē otru Līdzēju.

Izpildītājs:
Web Dienests SIA

Reģistrācijas Nr.: LV44103057057
Juridiskā adrese: "Laumas", Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV-4050, Latvija
Banka: SEB Banka
Konts: LV06UNLA0050014737953
Tālrunis: 29255443
E-pasts: andris@webdienests.lv 
WEB: www.webdienests.lv  

Valdes loceklis: Andris Krogzems

Distances līgums sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.

LR MK Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu"
Patērētāju tiesību aizsardzības likums
LR MK Noteikumi Nr. 631"Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu"

Distances līgums